ogólne zasady i warunki

Ogólne Warunki Handlowe (AGB)

CoviMedical GmbH Stone Meadow 18 35685 Dillenburg

A. Ogólne

 1. CoviMedical GmbH, reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Christopha Neumeiera, Steinwiese 18, 35685 Dillenburg, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Wetzlar pod numerem HRB 8167, tel.: 02771/4278962 (zwana dalej "CoviMedical"), prowadzi na terenie całych Niemiec liczne Centra Testowe Corona wraz z mobilnymi zespołami testowymi. CoviMedical oferuje wykonanie testów PCR, testów antygenowych i testów na obecność przeciwciał (razem testy Corona).
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") firmy CoviMedical obowiązują dla wszystkich umów o udostępnienie testów Corona.
 3. klient jest konsumentem, o ile cel zamówionych dostaw i usług nie może być przypisany głównie do jego działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej. Z kolei przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając umowę działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

B. Procedura w centrum egzaminacyjnym

 1. W celu przeprowadzenia testu Corona należy zarezerwować odpowiedni termin na stronie internetowej. W pojedynczych przypadkach, w zależności od dostępności, możliwe jest również spontaniczne umówienie się na spotkanie w ośrodkach egzaminacyjnych.
 2. W centrum testowym, po ustaleniu tożsamości, przeszkolony personel pobierze od Ciebie wymaz z nosa i/lub gardła.
 3. Wynik testu na obecność antygenu (szybki test) oraz testu na obecność przeciwciał otrzymasz zazwyczaj po około 15 minutach od wykonania testu. Wynik testu PCR otrzymasz zazwyczaj (w 98% przypadków) około 48 godzin po przeprowadzeniu testu. Jeśli nie otrzymasz wyniku testu w ciągu 72 godzin, otrzymasz zwrot pieniędzy. Wynik testu PCR Rapid otrzymasz zazwyczaj około 30 minut po przeprowadzeniu testu.
 4. Aby odebrać wynik testu, zadzwoń do swojego centrum testowego na adres https://15minutentest.de/ , do czego potrzebny jest podany przez Ciebie adres e-mail i kod.
 5. Otrzymują Państwo certyfikat z wynikiem testu (szybki test, PCR i przeciwciała) w języku niemieckim i angielskim, a na życzenie także z numerem dokumentu użytego w procesie rezerwacji. Po wykonaniu testu nie ma możliwości jego dodania.
 6. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu Corona, muszą Państwo niezwłocznie poddać się domowej kwarantannie ("Absonderung" w rozumieniu § 30 Infektionsschutzgesetz (IfSG)). Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub z centrum kontroli pod numerem 116117.
 7. Jeśli Państwa test nie może być oceniony lub jest nieważny, co może się czasami zdarzyć, prosimy o kontakt z obsługą klienta CoviMedical poprzez e-mail. Stamtąd otrzymasz darmowy kod vouchera dla tego przypadku i możesz natychmiast zarezerwować nowy dostępny termin.

C. Obowiązki osób poddawanych badaniom

 1. 30 minut przed testem, klienci nie powinni pić, jeść (w tym cukierków lub gumy), ani palić. Ponadto nie należy stosować aerozoli ani maści do nosa, a na 30 minut przed badaniem nie należy spożywać alkoholu.
 2. Uczestnicy testu muszą stawić się punktualnie w zarezerwowanym miejscu testu i zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport określony w rezerwacji, a także kod QR, który wcześniej otrzymaliście pocztą elektroniczną. Należy unikać wczesnego przyjazdu, aby uniknąć tłumów. Jeśli zamierzasz się spóźnić, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o tym. Po upływie zarezerwowanego przedziału czasowego nie przysługuje prawo do przeprowadzenia testu.
 3. wykrycie wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosa i/lub gardła możebyć dokonane tylko wtedy, gdy wirus zainfekował błonęśluzową gardła i nastąpiła replikacja wewnątrzkomórkowa na poziomie wykrywalnym. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy namnażanie to może rozpocząć się dopiero po kilku dniach od zakażenia. Dlatego też, jeśli test jest wykonywany w bardzo wczesnym stadium infekcji, negatywny wynik testu nie może definitywnie wykluczyć infekcji. Jeżeli nadal istnieje podejrzenie zakażenia, należy przeprowadzić dalsze badania w celu wykrycia wirusa SARS-CoV-2, a ponadto należy przestrzegać wymogów Federalnego Ministerstwa Zdrowia i innych krajów przeznaczenia, w szczególności w odniesieniu do niezbędnych środków kwarantanny.

D. Odpowiedzialność

 1. coviMedical ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, chyba że odpowiedzialność jest wyłączona zgodnie z następującymi postanowieniami.
 2. odpowiedzialność za nieznacznie niedbałe naruszenie obowiązków jest wykluczona, chyba że chodzi o szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia albo o gwarancje lub roszczenia z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ponadto, odpowiedzialność za naruszenie zobowiązań, których wypełnienie jest warunkiem wstępnym dla prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganie klienci mogą regularnie liczyć (istotne zobowiązania umowne), pozostaje nienaruszona.
 3. CoviMedical nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przekazanie wyników badań w regulaminowym terminie określonym w punkcie B.3. W szczególności CoviMedical nie gwarantuje określonego czasu przesłania odpowiednich wyników.
 4. Chociaż CoviMedical stosuje wysokie standardy naukowe, czasami testy Corona mogą wykazywać fałszywie dodatni lub fałszywie ujemny wynik testu lub być niewartościowe.
 5. CoviMedical nie ponosi odpowiedzialności za szkody (następcze) (np. utracone loty, zmiany rezerwacji lotów, utracone zyski, itp.) z powodu późniejszego i/lub nieprawidłowego przekazania wyników, jak również za niewartościowe testy Corona.
 6. Nie przejmuje się odpowiedzialności za przyjęcie wyników badań, w szczególności za spełnienie wymagań wstępnych.
 7. Wyżej wymienione wyłączenia odpowiedzialności obowiązują również na korzyść osób, którym CoviMedical powierzył wykonanie zobowiązania.

E. Ceny i sposoby płatności

 1. wszystkie ceny zawierają podatek VAT i nie zawierają żadnych kosztów wysyłki.
 2. płatność odbywa się poprzez iDeal, Sofort-Überweisung, Apple Pay, Google Pay, PayPal, VISA, Vorkasse, SEPA-Lastschrift. Metody płatności przedpłata i polecenie zapłaty SEPA można wybrać tylko wtedy, gdy zarezerwowany termin przypada na więcej niż 12 dni w przyszłości.
 3. CoviMedical zastrzega sobie prawo do wyłączenia poszczególnych metod płatności w indywidualnych przypadkach.
 4. jeżeli zamówiłeś bezpłatny test obywatelski (test antygenowy) w jednym z naszych centrów testowych, na który CoviMedical otrzymał od 08.03.2021 r. zlecenie od publicznej służby zdrowia i spełnione są warunki pokrycia kosztów, nie musisz samodzielnie dokonywać żadnych płatności na rzecz CoviMedical. Rezerwując bezpłatny test obywatelski, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do Związku Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego w celu rozliczenia. W przypadku odmowy zwrotu kosztów przez Związek Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego nie z winy CoviMedical, zostaniecie Państwo obciążeni kosztami już wykonanego badania.

F. Polityka prywatności

 1. CoviMedical jest uprawniony do przechowywania i przetwarzania danych klienta zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w ramach transakcji handlowych w celu realizacjizamówienia.
 2. Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych zostaną udostępnione klientom na stronie internetowej https://15minutentest.de/

G. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Informacje o prawie do odstąpienia od umowy przysługującym konsumentom można znaleźć w polityce anulowania w procesie składania zamówienia.

H. Postanowienia końcowe

 1. ustne porozumienia stron nie istnieją.
 2. obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku konsumentów (§ 13 BGB) zamieszkałych w Unii Europejskiej, ten wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie zostanie cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zamieszkania. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania.
 3. Właściwością miejscową sądu jest siedziba CoviMedical, jeśli klientem jest kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub fundusz specjalny prawa publicznego.
 4. Jeżeli jedna lub więcej klauzul okaże się nieważna w całości lub w części, nie wpływa to na ważność pozostałych klauzul. Nieważną klauzulę (klauzule) zastępuje się z mocą wsteczną postanowieniem o możliwie takiej samej treści, które jest najbardziej zbliżone do celu zamierzonego postanowienia. To samo obowiązuje, o ile Ogólne Warunki Handlowe zawierają niezamierzoną lukę.