ogólne zasady i warunki

Ogólne Warunki Handlowe (AGB)

CoviMedical GmbH
Kamienna Łąka 18
35685 Dillenburg

Status: 08.10.2021

A. Ogólne

CoviMedical GmbH, reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Christopha Neumeiera, Steinwiese 18, 35685 Dillenburg, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Krajowego w Wetzlar pod numerem HRB 8167, tel.: 02771/4278962 (zwana dalej "CoviMedical"), prowadzi na terenie całych Niemiec liczne centra badań koronowych wraz z mobilnymi zespołami badawczymi. CoviMedical oferuje wykonanie testów PCR, testów antygenowych i testów na obecność przeciwciał (razem testy Corona). Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") CoviMedical mają zastosowanie do wszystkich umów o dostarczanie Testów Corona. 3. (3) Klient jest konsumentem, jeżeli cel zamówionych dostaw i usług nie może być w przeważającej mierze przypisany do jego działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek. Z kolei przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając umowę działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

B. Procedura w centrum egzaminacyjnym

 1. W celu przeprowadzenia testu Corona należy zarezerwować odpowiedni termin na stronie internetowej. Informacje na temat różnych rodzajów testów można znaleźć na naszej stronie internetowej, a pomocne będą również FAQ zamieszczone na stronie https://15minutentest.de/de/de/faq. W indywidualnych przypadkach, w zależności od dostępności, możliwe jest również spontaniczne umówienie się na spotkanie w ośrodkach egzaminacyjnych. 2.
 2. W ośrodku badawczym, po ustaleniu tożsamości, przeszkoleni specjaliści pobiorą od Ciebie wymaz z nosa i/lub gardła. 3.
 3. Wynik testu antygenowego (szybki test) i testu na obecność przeciwciał otrzymasz zazwyczaj po około 15 minutach od wykonania testu. Wynik testu PCR otrzymasz zazwyczaj (w 98% przypadków) dla każdego produktu: Morning Express następnego dnia najpóźniej do godz. 10:00, Next Day następnego dnia najpóźniej do godz. 23:59, PCR Rapid Tests 30 minut po przeprowadzeniu testu.
 4. Aby otrzymać wynik testu, sprawdź swoją skrzynkę pocztową na adres e-mail, który masz w aktach. Aby zobaczyć wynik, musisz podać hasło, które wybrałeś podczas rezerwacji. 5. Otrzymasz certyfikat z wynikiem testu (szybki test, PCR i przeciwciała) w języku niemieckim i angielskim oraz, na życzenie, z numerem dokumentu użytego w procesie rezerwacji. Po przeprowadzeniu testu nie ma możliwości dodania tego później. Jeśli otrzymają Państwo pozytywny wynik testu Corona, muszą Państwo niezwłocznie poddać się domowej kwarantannie ("Absonderung" w rozumieniu § 30 Infektionsschutzgesetz (IfSG)). Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub z centrum kontroli pod numerem 116117. 7. Jeśli Państwa test nie może być oceniony lub jest nieważny, co może się czasami zdarzyć, prosimy o kontakt z obsługą klienta CoviMedical poprzez e-mail. Wyślemy Ci darmowy kod na voucher dotyczący tego przypadku i będziesz mógł natychmiast zarezerwować nowy wolny termin.

C. Obowiązki podmiotów podlegających badaniu

 1. 30 minut przed badaniem, klienci nie powinni pić, jeść (w tym słodyczy lub gumy do żucia), ani palić. Ponadto nie należy stosować aerozoli ani maści do nosa, a na 30 minut przed badaniem nie należy spożywać alkoholu. 2) Uczestnicy testu muszą stawić się punktualnie w zarezerwowanym miejscu testu i zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport określony w rezerwacji, a także kod QR, który wcześniej otrzymaliście pocztą elektroniczną. Należy unikać wczesnego przyjazdu, aby uniknąć tłumów. W przypadku spóźnienia prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o tym fakcie. Po upływie zarezerwowanego przedziału czasowego nie przysługuje prawo do przeprowadzenia testu. 3) wykrycie wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosa i/lub gardła możebyć dokonane tylko wtedy, gdy wirus zaatakował błonęśluzową gardła i nastąpiła replikacja wewnątrzkomórkowa na wykrywalnym poziomie. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy namnażanie to może rozpocząć się dopiero po kilku dniach od zakażenia. Jeśli test jest przeprowadzany w bardzo wczesnym stadium infekcji, negatywny wynik testu nie może jednoznacznie wykluczyć infekcji. Jeżeli nadal istnieje podejrzenie zakażenia, należy przeprowadzić dalsze badania w celu wykrycia wirusa SARS-CoV-2, a ponadto należy przestrzegać wymogów Federalnego Ministerstwa Zdrowia i innych krajów przeznaczenia, w szczególności w odniesieniu do niezbędnych środków kwarantanny.

D. Odpowiedzialność

 1. coviMedical ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, chyba że odpowiedzialność jest wyłączona zgodnie z następującymi postanowieniami.
 2. odpowiedzialność za nieznacznie niedbałe naruszenie obowiązków jest wykluczona, chyba że chodzi o szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia albo o gwarancje lub roszczenia z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ponadto, odpowiedzialność za naruszenie zobowiązań, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu klienci mogą regularnie polegać (istotne zobowiązania umowne), pozostaje nienaruszona. 3. CoviMedical nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przekazanie wyników badań w regulaminowym terminie określonym w punkcie B.3. W szczególności CoviMedical nie gwarantuje określonego czasu przesłania odpowiednich wyników. 4. (4) Chociaż CoviMedical stosuje wysokie standardy naukowe, testy Corona mogą czasami wykazywać fałszywie dodatni lub fałszywie ujemny wynik testu lub być niewartościowe. (5) CoviMedical nie ponosi odpowiedzialności za szkody (następcze) (np. utracone loty, zmiana rezerwacji lotów, utracone zyski itp.) z powodu późniejszego i/lub nieprawidłowego przekazania wyników lub za testy koronowe, które nie mogą być ocenione zgodnie z powyższymi punktami.
 3. Nie przejmuje się odpowiedzialności za uznanie wyników badań, w szczególności za spełnienie wymagań wstępnych.
 4. Powyższe wyłączenia odpowiedzialności obowiązują również w stosunku do osób, którym CoviMedical powierzył wykonanie zobowiązania.

E. Ceny i metody płatności

 1. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów wysyłki. Płatności dokonuje się poprzez iDeal, Sofort-Überweisung, Apple Pay, Google Pay, PayPal, VISA, przedpłatę, polecenie zapłaty SEPA. Formy płatności przedpłata i polecenie zapłaty SEPA można wybrać tylko wtedy, gdy zarezerwowany termin przypada na więcej niż 12 dni w przyszłości. CoviMedical zastrzega sobie prawo do wyłączenia poszczególnych metod płatności w indywidualnych przypadkach. 4.
 2. Jeśli zamówili Państwo bezpłatny szybki test (test antygenowy) w jednym z naszych centrów testowych, dla których CoviMedical otrzymał od 08.03.2021 r. zlecenie od publicznej służby zdrowia, i spełnione są wymogi TestV dotyczące pokrycia kosztów, nie muszą Państwo sami dokonywać żadnych płatności na rzecz CoviMedical. Rezerwując bezpłatny test obywatelski, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do Związku Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego w celu rozliczenia. W przypadku odmowy zwrotu kosztów przez Związek Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego nie z winy CoviMedical, zostaną Państwo obciążeni kosztami już wykonanego badania. 5. Jeśli zamówili Państwo przepisany test PCR i spełnione są wymagania TestV dotyczące pokrycia kosztów, nie muszą Państwo sami dokonywać żadnych płatności na rzecz CoviMedical. Dowody uprawniające do tego muszą zostać przekazane na żądanie. Rezerwując przepisany test PCR, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie Państwa danych do Związku Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego w celu rozliczenia. W przypadku odmowy zwrotu kosztów przez Związek Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego nie z winy CoviMedical, zostaniecie Państwo obciążeni kosztami już wykonanego badania.

F. Ochrona danych

CoviMedical jest uprawniony do przechowywania i przetwarzania danych klienta zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w ramach transakcji handlowych w celu realizacji zamówienia.

 1. Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych zostaną udostępnione klientom na stronie internetowej https://15minutentest.de/.

G. Prawo do odstąpienia od umowy

Informacje na temat prawa konsumentów do odstąpienia od umowy można znaleźć w zasadach odstąpienia od umowy w procesie składania zamówienia.

H. Postanowienia końcowe

 1. Nie istnieją ustne umowy dodatkowe. 2. 2) zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku konsumentów (§ 13 BGB) zamieszkałych w Unii Europejskiej, ten wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie zostanie cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zamieszkania. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania. 3. Właściwością miejscową sądu jest siedziba CoviMedical, o ile klientem jest kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub fundusz specjalny prawa publicznego. 4. (4) Jeżeli jedna lub więcej klauzul jest nieważna w całości lub w części, nie narusza to ważności pozostałych klauzul. Nieważną klauzulę lub klauzule zastępuje się z mocą wsteczną postanowieniem o takiej samej treści, w miarę możliwości najbardziej zbliżonym do celu zamierzonego postanowienia. To samo dotyczy sytuacji, w której OWU zawierają niezamierzoną lukę.