Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności znajdującą się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w rozdziale "Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane, gdy je nam Państwo przekazują. Mogą to być dane, które użytkownik wprowadza na przykład w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas Państwa wizyty na stronie internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W tej sprawie oraz w innych kwestiach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować w każdej chwili.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Informacje o ochronie danych dla wnioskodawców

Cieszymy się, że jesteście Państwo zainteresowani naszą firmą i że ubiegacie się lub już ubiegaliście się o pracę w naszej firmie. Chcielibyśmy przekazać Państwu następujące informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z Państwa zgłoszeniem.

Jakie Państwa dane są przez nas przetwarzane? I w jakim celu?

Przetwarzamy dane przekazane nam przez Ciebie w związku z Twoją aplikacją w celu oceny Twoich predyspozycji na dane stanowisko (lub inne otwarte stanowiska w naszej firmie, jeśli dotyczy) oraz w celu przeprowadzenia procesu aplikacji.

Jaka jest podstawa prawna?

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych w tym postępowaniu aplikacyjnym jest przede wszystkim § 26 (1) zdanie 1 BDSG. Zgodnie z tym dopuszczalne jest przetwarzanie danych wymaganych w związku z decyzją o nawiązaniu stosunku pracy. Jeżeli po zakończeniu procedury składania wniosku dane będą potrzebne do postępowania sądowego, przetwarzanie danych może nastąpić na podstawie przesłanek z art. 6 DSGVO, w szczególności w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nasz interes polega więc na dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Jak długo dane są przechowywane?

Dane wnioskodawców są usuwane po 6 miesiącach w przypadku odrzucenia wniosku. W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na dalsze przechowywanie swoich danych osobowych, przekażemy Twoje dane do naszej bazy kandydatów. Państwa dane zostaną tam usunięte po dwóch latach.

Do jakich odbiorców przekazywane są dane?

W ramach naszego przedsiębiorstwa dane te zostaną przekazane odpowiednim kierownikom działów, a w razie potrzeby także zarządowi.

Gdzie są przetwarzane dane?

Dane te są przetwarzane wyłącznie w systemach naszego przedsiębiorstwa w Republice Federalnej Niemiec.

Jakie są konsekwencje nie udostępnienia moich danych?

Bez podania Państwa danych nie jesteśmy w stanie zbadać Państwa wniosku pod kątem wyżej wymienionych celów, tak więc nie możemy rozpatrzyć Państwa wniosku w trakcie procedury składania wniosku.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być między innymi: adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Używamy następującego hostera:

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

W celu zapewnienia zgodnego z ochroną danych przetwarzania danych zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę dotyczącą przetwarzania zleceń.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca odpowiedzialnego biura

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

CoviMedical GmbH
Steinwiese 18
35685 Dillenburg

Telefon: +49 2771 4278962
E-mail: email@covimedical.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu ustania celu ich przetwarzania. Jeżeli złożą Państwo uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, dane te zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Mark Alexander Kaldenbach
 Steinwiese 18
 35685 Dillenburg

E-Mail: datenschutz@covimedical.de

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych osobowych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, analizują i trwale zapisują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (Art. 21 DSGVO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTOTNE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i korekta

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na czas trwania przeglądu.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, można zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy dokonać wyważenia Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku impressum do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Ciasteczka

Nasze strony internetowe używają tak zwanych "cookies". Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub trwale (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich mogą być również zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Jeżeli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • referrer URL
  • nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeżeli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest skuteczna obsługa kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO), jeśli została ona udzielona.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymywania danych - pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub fax

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeżeli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest skuteczna obsługa kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO), jeśli została ona udzielona.

Dane, które przesyłacie Państwo do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostają u nas do momentu, gdy zażądacie Państwo ich usunięcia, cofniecie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

Hubspot CRM

Na tej stronie używamy systemu CRM Hubspot. Dostawcą jest firma Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (zwana dalej Hubspot CRM).

Hubspot CRM umożliwia nam m.in. zarządzanie istniejącymi i potencjalnymi klientami oraz kontaktami z klientami. Z pomocą Hubspot CRM jesteśmy w stanie przechwytywać, sortować i analizować interakcje z klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub telefonu w różnych kanałach. Zebrane w ten sposób dane osobowe mogą być analizowane i wykorzystywane do komunikacji z potencjalnym klientem lub do działań marketingowych (np. wysyłka newslettera). Dzięki Hubspot CRM możemy również rejestrować i analizować zachowania użytkowników naszych kontaktów na naszej stronie internetowej.

Korzystanie z Hubspot CRM odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najbardziej efektywnym zarządzaniu klientami i komunikacji z nimi. W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Vertrag über Auftragsverarbeitung

Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung mit Hubspot CRM geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass Hubspot CRM die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.

5. Analyse-Tools und Werbung

Google Tag Manager

Wir setzen den Google Tag Manager ein. Anbieter ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Der Google Tag Manager ist ein Tool, mit dessen Hilfe wir Tracking- oder Statistik-Tools und andere Technologien auf unserer Website einbinden können. Der Google Tag Manager selbst erstellt keine Nutzerprofile, speichert keine Cookies und nimmt keine eigenständigen Analysen vor. Er dient lediglich der Verwaltung und Ausspielung der über ihn eingebundenen Tools. Der Google Tag Manager erfasst jedoch Ihre IP-Adresse, die auch an das Mutterunternehmen von Google in die Vereinigten Staaten übertragen werden kann.

Der Einsatz des Google Tag Managers erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer schnellen und unkomplizierten Einbindung und Verwaltung verschiedener Tools auf seiner Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. W ten sposób operator strony otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być podsumowywane przez Google w profilu przypisanym do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Ponadto Google Analytics może rejestrować m.in. ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia. Ponadto Google Analytics stosuje różne metody modelowania w celu uzupełnienia zgromadzonych zbiorów danych oraz wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowań (np. cookies lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Wykorzystanie tego narzędzia analizy jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Korzystanie z reklam firmy Microsoft

W naszej witrynie internetowej używamy reklam firmy Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; "Microsoft"). Przetwarzanie danych służy celom marketingowym i reklamowym oraz celom pomiaru skuteczności działań reklamowych (conversion tracking). Poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie pozwala nam to jednak na osobistą identyfikację tych użytkowników. Microsoft Advertising wykorzystuje technologie, takie jak pliki cookie i piksele śledzące, aby pomóc w analizie sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Microsoft Advertising na komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie służący do śledzenia konwersji. Ten plik cookie ma ograniczony okres ważności i nie jest wykorzystywany do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony naszej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, firma Microsoft i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. W tym celu mogą być zbierane m.in. następujące informacje: Adres IP, identyfikatory przypisane przez Microsoft (identyfikatory), informacje o używanej przeglądarce i urządzeniu, z którego korzystasz, referrer URL (strona internetowa, z której wszedłeś na naszą stronę), URL naszej strony internetowej. Państwa dane mogą być przekazywane do USA. Nie ma decyzji Komisji UE o adekwatności w odniesieniu do USA. Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za Państwa zgodą na podstawie § 15 ust. 3 pkt 1 TMG w połączeniu z. Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Więcej informacji na temat ochrony danych i plików cookie używanych przez Microsoft Bing można znaleźć tutaj.

Użycie reklamy Microsoftu

W naszej witrynie internetowej używamy reklam firmy Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; "Microsoft"). Przetwarzanie danych służy celom marketingowym i reklamowym oraz celom pomiaru skuteczności działań reklamowych (conversion tracking). Poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie pozwala nam to jednak na osobistą identyfikację tych użytkowników. Microsoft Advertising wykorzystuje technologie, takie jak pliki cookie i piksele śledzące, aby pomóc w analizie sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Microsoft Advertising na komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie służący do śledzenia konwersji. Ten plik cookie ma ograniczony okres ważności i nie jest wykorzystywany do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony naszej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, firma Microsoft i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. W tym celu mogą być zbierane m.in. następujące informacje: Adres IP, identyfikatory przypisane przez Microsoft (identyfikatory), informacje o używanej przeglądarce i urządzeniu, z którego korzystasz, referrer URL (strona internetowa, z której wszedłeś na naszą stronę), URL naszej strony internetowej. Państwa dane mogą być przekazywane do USA. Nie ma decyzji Komisji UE o adekwatności w odniesieniu do USA. Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za Państwa zgodą na podstawie § 15 ust. 3 pkt 1 TMG w połączeniu z. Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Więcej informacji na temat ochrony danych i plików cookie używanych przez Microsoft Bing można znaleźć tutaj.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Realizacja zamówienia

Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie zleceń i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckiego urzędu ochrony danych w zakresie korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji "charakterystyki demograficznej" Google Analytics, aby móc wyświetlać odwiedzającym stronę internetową odpowiednie reklamy w ramach sieci reklamowej Google. Pozwala to na generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklamy opartej na zainteresowaniach Google oraz z danych o odwiedzających, pochodzących od podmiotów trzecich. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili dezaktywować poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Google Analytics e-commerce tracking

Ta strona korzysta z funkcji "śledzenia e-commerce" Google Analytics. Z pomocą śledzenia e-commerce, operator strony internetowej może analizować zachowania zakupowe odwiedzających stronę internetową w celu ulepszenia swoich kampanii marketingowych online. Polega to na rejestrowaniu takich informacji jak złożone zamówienia, średnia wartość zamówienia, koszty wysyłki oraz czas od obejrzenia do zakupu produktu. Dane te mogą być podsumowane przez Google pod identyfikatorem transakcji, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android), zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Operator strony internetowej korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych innych firm, gdy użytkownik wprowadzi określone hasła do wyszukiwarki Google (targetowanie słów kluczowych). Ponadto na podstawie dostępnych w Google danych użytkownika (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) mogą być odtwarzane reklamy ukierunkowane (targetowanie na grupy docelowe). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, analizując na przykład, jakie hasła wyszukiwania doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z Google Ads odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów usługowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Conversion Tracking

Ta strona używa Google Conversion Tracking. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą śledzenia konwersji Google, Google i my możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład, możemy ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były szczególnie często oglądane lub kupowane. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy zidentyfikować użytkownika. Samo Google wykorzystuje do identyfikacji pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania.

Korzystanie z funkcji śledzenia konwersji Google jest oparte na art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Biuletyn

Dane do biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail oraz że wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są zbierane lub są zbierane tylko dobrowolnie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link "unsubscribe" w newsletterze. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z otrzymywania newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub blokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Państwa adres e-mail zostanie zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby w razie potrzeby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. **Możecie Państwo sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeżeli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z ulepszoną ochroną danych

Na tej stronie osadzane są filmy z YouTube. Operatorem tych stron jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem przez nie filmu. Przekazywanie danych partnerom YouTube nie jest jednak koniecznie wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. W ten sposób, niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film, YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Z chwilą rozpoczęcia odtwarzania filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub stosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. fingerprinting urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do zbierania statystyk wideo, ulepszania doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby, po rozpoczęciu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w polityce prywatności na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (lokalny hosting)

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google Fonts są zainstalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokalny hosting)

Ta strona używa Font Awesome do spójnego wyświetlania czcionek. Font Awesome jest zainstalowany lokalnie. Połączenie z serwerami Fonticons, Inc. nie ma miejsca.

Aby uzyskać więcej informacji o Font Awesome, proszę zapoznać się z polityką prywatności Font Awesome na stronie: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby móc korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych. Jeśli Mapy Google są aktywne, Google może używać Google Web Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Gdy wywołujesz Mapy Google, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwą lokalizację miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Dostawcy usług eCommerce i płatności

Przetwarzanie danych (dane dotyczące klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z serwisu lub wystawić mu rachunek.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

9. Audio i wideokonferencje

Przetwarzanie danych

Do komunikacji z naszymi klientami wykorzystujemy między innymi narzędzia konferencyjne online. Poszczególne narzędzia, z których korzystamy, są wymienione poniżej. Jeśli komunikują się Państwo z nami za pomocą wideokonferencji lub konferencji audio za pośrednictwem Internetu, Państwa dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas oraz dostawcę odpowiedniego narzędzia konferencyjnego.

Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie dane, które użytkownik podaje/wprowadza w celu korzystania z tych narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Ponadto, narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników i inne "informacje kontekstowe" związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do obsługi komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofonu lub głośnika, jak również typ połączenia.

W przypadku wymiany, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści w ramach narzędzia, są one również przechowywane na serwerach dostawców narzędzia. Takie treści obejmują między innymi nagrania w chmurze, czat/komunikatory, wiadomości głosowe, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępnione podczas korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnej kontroli nad operacjami przetwarzania danych przez używane narzędzia. Nasze możliwości zależą w dużej mierze od polityki firmy danego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych narzędzi, które wymieniliśmy pod niniejszym tekstem.

Cel i podstawa prawna

Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub istniejącymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO). Ponadto korzystanie z tych narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub z naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Jeżeli zażądano zgody, narzędzia, o których mowa, są wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

Okres przechowywania

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Przechowywane pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Państwa. Obowiązkowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych do ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Zastosowane narzędzia konferencyjne

Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych:

Microsoft Teams

Używamy Microsoft Teams. Dostawcą jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Zawarcie umowy dotyczącej realizacji zamówienia

Zawarliśmy umowę na przetwarzanie zleceń z dostawcą Microsoft Teams i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich urzędów ochrony danych podczas korzystania z Microsoft Teams.