Skip to content

Informacja o ochronie danych

1. Ochrona danych w pigułce

Informacje ogólne

Poniższe informacje określają ogólny zarys postępowania w zakresie danych osobowych dotyczących użytkowników niniejszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być wykorzystywane do identyfikowania osób. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych, dostępnym poniżej.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odpowiada jej operator. Dane kontaktowe operatora znajdują się w części „Dane administratora” w niniejszej informacji o ochronie danych.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Dane użytkowników są przez nas gromadzone poprzez przekazanie ich nam przez użytkowników. Mogą to być np.dane wprowadzane do formularza kontaktowego.

Inne dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne w sposób automatyczny lub po udzieleniu zgody przez użytkownika przy odwiedzeniu naszej strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wizyty na stronie). Dane te są rejestrowane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?

Część danych jest gromadzona w celu zagwarantowania prawidłowego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikom w odniesieniu do ich danych?

Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego uzyskania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcach i celu przechowywania jego danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może w dowolnym momencie wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Ponadto użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W razie pytań dotyczących ochrony danych użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z nami.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Podczas odwiedzin użytkowników na niniejszej stronie internetowej istnieje możliwość analizowania zachowań użytkowników dla celów statystycznych. W celu wykorzystywane są przede wszystkim tzw. programy analityczne.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdują się w poniższej informacji o ochronie danych.

2. Hosting i Content Delivery Networks (CDN)

Hosting zewnętrzny

Hosting niniejszej strony internetowej zapewnia dostawca zewnętrzny (dostawca hostingu). Dane osobowe rejestrowane na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach dostawcy hostingu. Dane takie mogą obejmować przede wszystkim adresy IP, wnioski o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane kontaktowe, nazwiska, informacje o dostępie do strony internetowej oraz inne dane generowane przez stronę internetową.

Dostawca hostingu jest angażowany w celu wykonania umowy wobec naszych potencjalnych i obecnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępnienia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz dostawca hostingu będzie przetwarzać dane użytkownika wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to wymagane do wykonania jego obowiązków, przestrzegając naszych wytycznych w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z usług następującego dostawcy hostingu:

Strato AG
Pascalstraße 10
10587 Berlin

3. Ogólne informacje i obowiązki

Ochrona danych

Ochrona danych osobowych osób korzystających z niniejszych stron internetowych jest dla nas bardzo ważna. Traktujemy dane osobowe użytkowników jako dane poufne, zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów o ochronie danych osobowych oraz niniejszą informacją o ochronie danych.

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystywane do identyfikowania osób. Niniejsza informacja o ochronie danych wskazuje, jakie dane są przez nas gromadzone i w jakim celu są wykorzystywane. Wyjaśnia również, jak to się dzieje i w jakim celu.

Informujemy, że przesyłanie danych w internecie (np.podczas komunikacji drogą e-mailową) może wiązać się z lukami w zabezpieczeniach. Ochrona danych przed dostępem osób trzecich bez luk w zabezpieczeniach nie jest możliwa.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

CoviMedical GmbH
Steinwiese 18
35685 Dillenburg

Telefon: 02771-4278962
E-mail: email@covimedical.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami podejmująca decyzje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej informacji o ochronie danych nie wskazano określonego czasu przechowania danych, dane osobowe użytkowników pozostają u nas, dopóki zastosowanie ma cel przetwarzania danych. W przypadku złożenia przez użytkownika uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, dane użytkownika zostaną usunięte, jeżeli nie istnieją inne prawnie dopuszczalne podstawy dla przechowywania danych osobowych użytkownika (np.okres przechowywania danych wymagany na podstawie przepisów skarbowych lub handlowych); w tym ostatnim przypadku dane są usuwane po ustaniu tych podstaw.

Informacja o przekazywaniu danych do USA

Na naszej stronie internetowej wbudowane są między innymi narzędzia oferowane przez firmy, których siedziba znajduje się w USA. Gdy narzędzia te są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do serwerów poszczególnych firm w USA. Informujemy, że USA nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu przepisów UE o ochronie danych. Firmy z USA są zobowiązane do udostępniania danych osobowych służbom ds. bezpieczeństwa bez możliwości sądowego zapobiegania ich wydaniu przez osobę, której dane dotyczą. W związku z tym nie można wykluczyć przetwarzania, analizowania i trwałego przechowywania danych użytkownika znajdujących się na serwerach amerykańskich przez służby amerykańskie (np. wywiad) w celach obserwacyjnych. Nie mamy wpływu na tego rodzaju przetwarzanie danych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów związanych z przetwarzaniem danych może być realizowane wyłącznie po udzieleniu wyraźnej zgody przez użytkownika. Użytkownik może wycofać udzieloną już zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do momentu jej wycofania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIKOWI PRZYSŁUGUJE STALE PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z JEGO SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE TYCH POSTANOWIEŃ. PODSTAWA PRAWNA, NA PODSTAWIE KTÓREJ REALIZOWANE JEST PRZETWARZANIE, JEST OKREŚLONA W NINIEJSZEJ INFORMACJI O OCHRONIE DANYCH. PO WNIESIENIU SPRZECIWU PRZEZ UŻYTKOWNIKA NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWNIKA, CHYBA ŻE WYKAŻEMY ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PODSTAW DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH JEGO DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W JAKIM PRZETWARZANIE JEST ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. WNIESIENIE SPRZECIWU PRZEZ UŻYTKOWNIKA SKUTKUJE ZAPRZESTANIEM DALSZEGO WYKORZYSTYWANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia postanowień RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo wniesienia skargi obowiązuje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do zlecenia wydania danych, które są przez nas przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika lub w sposób zautomatyzowany w ramach wykonywania umowy, użytkownikowi lub osobie trzeciej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli użytkownik zażąda, by dane zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, żądanie to zostanie zrealizowane, o ile jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona internetowa korzysta z szyfrowania SSL lub TSL oraz w celu zapewnienia ochrony przekazywania poufnych treści, na przykład zamówień lub zapytań wysyłanych do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie zawartości wiersza adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po pojawieniu się symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Prawo do informacji, sprostowania i usunięcia danych

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo do nieodpłatnego uzyskania, w dowolnym momencie, informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W razie pytań dotyczących danych osobowych użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu użytkownik może zwrócić się do nas w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

  • Jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, z reguły potrzebujemy czasu na weryfikację. Na czas prowadzenia weryfikacji użytkownikowi przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Jeżeli dane osobowe użytkownika były/są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, użytkownikowi przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli użytkownik wnosi sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, niezbędne jest wyważenie interesów użytkownika i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy są nadrzędne, użytkownikowi przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika zostało przez niego ograniczone, takie dane można przetwarzać – z wyjątkiem przechowywania – wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe korzystają z tzw.plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki te są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub trwale (stałe pliki cookie). Po zakończeniu odwiedzin na stronie pliki sesyjne są automatycznie usuwane. Stałe pliki cookie pozostają zapisane w urządzeniu końcowym użytkownika, dopóki użytkownik ich nie usunie lub dopóki nie zostaną automatycznie usunięte przez jego przeglądarkę internetową.

Przy odwiedzinach na naszej stronie istnieje również częściowo możliwość zapisywania plików cookie podmiotów zewnętrznych w urządzeniu użytkownika (pliki cookie podmiotów zewnętrznych). Pliki te umożliwiają nam lub użytkownikowi korzystanie z określonych usług oferowanych przed podmioty zewnętrzne (np.pliki cookie do realizowania usług płatności).

Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są niezbędne ze względów technicznych, ponieważ są konieczne dla działania określonych funkcji strony internetowej (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do analizowania zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizowania procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub udostępnienia określonych funkcji pożądanych dla użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, np.do obsługi funkcji koszyka) bądź optymalizacji strony internetowej (np.pliki cookie do pomiaru grona odbiorców internetowych), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie podano innej podstawy prawnej. Pliki cookie są zapisywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu operatora strony internetowej w zakresie bezbłędnego pod względem technicznym i optymalnego udostępniania jego usług. Jeżeli wymagana jest zgoda na zapisywanie plików cookie, dane pliki cookie są zapisywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu plików cookie i zezwalać na zapisywanie plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach, odmówić zgody na przyjmowanie plików cookie w określonych przypadkach lub stale oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności niniejszej strony internetowej.

Jeżeli korzystamy z plików cookie podmiotów zewnętrznych lub w celach analitycznych, poinformujemy o tym użytkownika oddzielnie w ramach niniejszej informacji o ochronie danych i w razie potrzeby wystąpimy o udzielenie zgody.

Formularz kontaktowy

Jeżeli użytkownik przekazuje nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzamy informacje wynikające z formularza oraz podane w nim dane kontaktowe celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz na wypadek dodatkowych pytań. Dane te nie są przez nas dalej przekazywane bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli zapytanie użytkownika jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne dla realizowania działań przed zawarciem umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie jest realizowane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie efektywnej obsługi kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli jej udzielenie było wymagane.

Dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym są przez nas przechowywane, dopóki użytkownik nie wystąpi z wnioskiem o ich usunięcie, nie wycofa zgody na przechowywanie danych lub nie ustanie cel przechowywania danych (np.po zakończeniu obsługi zapytania użytkownika). Postanowienie to nie ma wpływu na obowiązujące regulacje prawne – w szczególności terminy przechowywania danych.

Zapytania kierowane drogą e-mailową, telefoniczną lub faksem

Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami drogą e-mailową, telefoniczną lub faksem, jego zapytanie jest przez nas przechowywane i przetwarzane łącznie z wszystkimi wynikającymi z tego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) dla celów obsługi sprawy użytkownika. Dane te nie są przez nas dalej przekazywane bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli zapytanie użytkownika jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne dla realizowania działań przed zawarciem umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie jest realizowane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie efektywnej obsługi kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli jej udzielenie było wymagane.

Dane przesłane nam przez użytkownika w zapytaniu są przez nas przechowywane, dopóki użytkownik nie wystąpi z wnioskiem o ich usunięcie, nie wycofa zgody na przechowywanie danych lub nie ustanie cel przechowywania danych (np.po zakończeniu obsługi sprawy użytkownika). Postanowienie to nie ma wpływu na obowiązujące regulacje prawne – w szczególności ustawowe terminy przechowywania danych.

5. Newsletter

Dane dotyczące newslettera

Jeżeli użytkownik jest zainteresowany otrzymywaniem newslettera oferowanego na stronie internetowej, potrzebujemy adresu e-mail oraz informacji, które umożliwią nam zweryfikowanie, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te są przez nas wykorzystywane wyłącznie do wysyłania zamówionych informacji i nie są przekazywane żadnym osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu subskrypcji newslettera jest realizowane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail oraz jego wykorzystywanie do wysyłki newslettera, korzystając z łącza „Rezygnacja” w newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem zrealizowanych już procesów przetwarzania danych.

Dane podane przez użytkownika w celu otrzymywania newslettera są przechowywane przez nas lub przez dostawcę usługi newslettera do czasu rezygnacji użytkownika z subskrypcji newslettera, a po zgłoszeniu rezygnacji lub po ustaniu celu zostaną usunięte z listy dystrybucji newslettera. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia adresów e-mail z naszej listy dystrybucji newslettera według własnego uznania w ramach naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub ich zablokowania.

Po rezygnacji użytkownika z wysyłki newslettera jego adres e-mail zostanie zapisany przez nas lub przez dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby zapobiec wykorzystaniu go do celów mailingu w przyszłości. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesom użytkownika, jak i naszym interesom w zakresie przestrzegania przepisów prawa przy wysyłaniu newsletterów (prawnie uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wpisanie adresu na czarną listę nie podlega ograniczeniom czasowym. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zapisanie, jeżeli jego interesy są nadrzędne w stosunku do naszych prawnie uzasadnionych interesów.

6. Wtyczki i narzędzia

Font Awesome (hosting lokalny)

Niniejsza strona korzysta z czcionek Font Awesome. Font Awesome jest instalowany lokalnie. Połączenie z serwerami Fonticons, Inc. nie jest realizowane.

Więcej informacji na temat Font Awesome znajduje się w informacji o ochronie danych Font Awesome pod adresem: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Niniejsza strona korzysta z usługi Google Maps. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Dostawca niniejszej strony internetowej nie ma wpływu na takie przekazywanie danych.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie atrakcyjnego prezentowania naszej oferty online oraz ułatwienia znajdowania miejsc podanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli stosowna zgoda jest wymagana, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły są dostępne pod adresem: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajduje się w informacji o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Źródło: https://www.e-recht24.de